คุณอยู่ที่นี่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1. พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ ให้มีความเข้มแข็ง ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผลสูง (effectiveness)

 • จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีนเพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมงานเอกสารต่างๆของทางโรงเรียน สามารถเรียกดูข้อมูลออนไลน์
 • ผู้บริหารโรงเรียนสามารถติดตามการทำงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
   

2. ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารโรงเรียนอย่างมืออาชีพ

 • โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจน
 • โรงเรียนมีคู่มือปฏิบัติงาน/บทพรรณนางานทุกหน่วยงาน
 • มีแผนปฏิบัติงานทุกฝ่าย
 • ปฏิบัติงานตามแผน
 • มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน
 • มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
 • มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุง พัฒนางานต่อในปีการศึกษาต่อไป
 • มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร
 • มีขั้นตอนการบริหารจัดการเป็นระบบชัดเจน


3. โรงเรียนในโครงการผ่านการประเมินจากองค์กรที่รับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และสามารถสนองต่อความต้องการชุมชนได้เต็มศักยภาพที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

 • โรงเรียนในโครงการได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
 • โรงเรียนในโครงการผ่านการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

      - ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      - นักเรียนมีการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์

 • นักเรียนในโครงการมีการพัฒนาในด้านทักษะการดำรงชีวิต

      - การบริโภคอาหาร (กินเป็น ใช้เป็น)
      - การดูแลช่วยเหลือตนเอง
      - ทักษะทางสังคม การจัดการและสร้างงานอาชีพ

4. โรงเรียน ชุมชน และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนชุมชนร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชุมชน และความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในชุมชน

 • ร้อยละของครูนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความพึง พอใจต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน
 • โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรภายนอกและชุมชน ในการพัฒนาและบริหารจัดการ เช่น เข้าร่วมกิจกรรม เป็นวิทยากร ฯลฯ
 • ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรภายนอก และชุมชนได้รับข่าวสารของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรภายนอก และชุมชน มากกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียน
   
« April 2014 »
April
SuMoTuWeThFrSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
เวลาละหมาด อ.ท่าศาลา

แนะนำโรงเรียนปัญญาฯ
If your video does not start playing shortly, please ensure that you have JavaScript enabled and the latest version of Adobe Flash Player (http://www.adobe.com/products/flashplayer/) installed.
More…
สถิติผู้มาเยือน
free html visitor counters

pondok Plone Theme by Quintagroup © 2005-2012