คุณอยู่ที่นี่ หน้าแรก

ปอเนาะสร้างสุข ภาคใต้ตอนกลาง

ทำไมต้องเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเชิงบูรณาการชุมชน ?
          โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนของชุมชน ในช่วงระยะที่ผ่านมา โรงเรียนเน้นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้กับชุมชนมุสลิมเฉพาะในเรื่องความต้องการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นหลัก ถึงแม้ว่าโรงเรียนยังได้ทำหน้าที่เป็นผลิตนักเรียนเพื่อป้อนให้กับสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาด้วยก็ตาม แต่ชุมชนยังได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโรงเรียนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ผู้จบการ

รู้จัก สสม.
If your video does not start playing shortly, please ensure that you have JavaScript enabled and the latest version of Adobe Flash Player (http://www.adobe.com/products/flashplayer/) installed.
More…

ศึกษาจากโรงเรียนเหล่านี้ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยตรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมน้อย ทั้งนี้ก็เพราะทั้งๆที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชน แต่กลับไม่ได้มีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับชุมชน และองค์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เมื่อขาดการบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จึงทำให้โรงเรียนซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชุมชน ไม่สามารถทำงานสนองความต้องการชุมชนอย่างแท้จริง

          การพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเชิงบูรณาการชุมชน จากโรงเรียนที่มีอยู่เดิม จึงน่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ได้มาก  ถ้าได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

pondok Plone Theme by Quintagroup © 2005-2012